Utjecaj vrtića, škole i nastavnika na razvoj nadarenosti kod djece
Osim roditelja, u toku razvoja nadarenosti značajnu ulogu imaju odgajatelji, učitelji, nastavnici i opće karakteristike odgojno – obrazovne ustanove.
Kada se razmatra uloga nastavnika u razvoju nadarenosti, moramo razlikovati nekoliko značenja riječi nastavnik:
 • Nastavnik kao stvaralac atmosfere pogodne za razvoj nadarenosti
 • Nastavnik – roditelj
 • Nastavnik – obrazovatelj nadarenih
 • Nastavnik – mentor

Nastavnik kao stvaralac atmosfere pogodne za razvoj nadarenosti
Nastavnik ne mora biti kreativan stvaralac, samo je potrebno da osigura slobodan razvoj interesa, da ne zakoči emotivni kreativni sklop i da individualiziranim pristupom u razredu potiče razvoj interesa i stjecanje baze znanja, koji su usklađeni s vrstom i razvijenošću sposobnosti učenika.
Elementi nastavne atmosfere koji povoljno utječu na nadarenost:
 • omogućiti učenicima slobodu i ohrabrivati ih u samostalnom mišljenju i postupcima,
 • omogućiti zadovoljavanje i dalje razvijanje radoznalosti,
 • omogućiti svladavanje osnovnih znanja i vještina,
 • omogućiti i osigurati ponavljanje radi potpunog usvajanja osnovnih znanja i vještina,
 • poticati i nagrađivati divergentno mišljenje, maštu i perceptivno predočavanje.

Elementi nastavne atmosfere koji nepovoljno utječu na nadarenost:
 • nezanimljivost nastave,
 • pretjerano naglašavanje ocjena i vanjskih kriterija uspjeha,
 • sitničavost propisa i nepovjerenje nastavnika u sposobnosti učenika,
 • nagrađivanje napamet i netolerancija za odstupanja od uobičajenog i prihvaćenog mišljenja.

Nastavnik – roditelj
Uloga koju nastavnik ima kao svoju osnovnu zadaću je aktivna briga o nadarenosti. Njegova uloga je preuzimanje onog dijela aktivnosti koji kod nadarene djece poduzimaju roditelji u ranijem razvojnom razdoblju, a to su: opažanje signala nadarenosti i započinjanje procesa njenog svjesnog razvijanja.
On treba djetetu:
 • omogućiti pristup izvorima specifičnog znanja: donoseći mu ili ga upućujući na određene knjige, časopise, ustanove (biblioteke, muzeje, prirodne životne sredine i situacije, društva, organizacije, umjetničke ustanove, priredbe, izložbe);
 • omogućiti pristup instrumentima i poduci o njihovoj upotrebi (računar, teleskop, snimateljski pribor, ...)
 • razvijati ljubav i trajni interes za određene aktivnosti i područja: razgovorima, pokazivanjem iskrene zainteresiranosti za područje interesa djeteta i njegovo napredovanje u tom području, sudjelovanje u dječjem napretku i pružanjem podrške, savjeta i pomoći u problemnim situacijama;
 • uspostaviti saradnju s roditeljima nadarenog djeteta i uključiti ih u širenje i podržavanje potporne mreže koju je nastavnik započeo;
 • omogućiti djetetu kontakte sa stručnjacima iz područja interesa – pronalaženje   kvalitetnog mentora koji će voditi nadareno dijete u više nivoe nadarenosti.


Težina zadatka nastavnika će ovisiti o spremnosti roditelja za saradnju.

Nastavnik – obrazovatelj nadarenih
U ovoj fazi maksimalno je zastupljeno samo obrazovanje opće nadarenosti. On već dobiva identificiranu djecu i s njima organizira rad po nekom unaprijed osmišljenom programu. Programi za razvoj opće nadarenosti polaze od specifičnih interesa djece, ali se koriste i za razvijanje općih karakteristika potrebnih nadarenom pojedincu: široka baza znanja, emotivni kreativni sklop, motivacija, vještine logičkog i divergentnog mišljenja, vještine prikupljanja i korištenja podataka, te vještine izražavanja rezultata stvaralačkog procesa.
Nastavnik – obrazovatelj mora dobro poznavati sadržaj programa, a posebno principe razvoja nadarenosti. Njegov rad nije dio redovnog školskog programa.

Nastavnik - mentor
To je stručnjak u svom području, te poznaje procese razvoja intrizične motivacije i vrlo ih vješto primjenjuje. Njegova je uloga vođenje nadarenog pojedinca u svladavanju sve složenijih vještina i usvajanju sve apstraktnijih oblika reprezentacije znanja.

Uloga samog pojedinca u razvoju nadarenosti
Do sada najveću ulogu pri stvaranju nadarenog pojedinca je pripisivana okolini, dok se uloga samog djeteta zanemaruje. Činjenica je da kod neke djece postoji otpornost na negativne utjecaje, pa se nadarenost najčešće razvija u skladnom odnosu s povoljnom okolinom, ali se ponekad razvije i iz bunta prema okolini. 


Instagram