Namjerni prekid trudnoće, za i protiv!


Česte muke i pitanja muče žene i porodicu uopšte kada je u pitanju namjerni prekid trudnoće. Između želje i nemogućnost, potrebe i straha, suočene su žene i porodice diljem svijeta. Dok su jedni za, drugi su protiv. Šta je zapravo abortus, kako zakon to tumači i mnoštvo drugih odgovora slijedi u nastavku teksta.


Arabella Magazin:
Šta je zapravo namjerni prekid trudnoće?

Prof.dr.Adem Balić: "Namjerni prekid trudnoće kao način kontrole rađanja je najnepopularnija metoda koju neki nazivaju 
“neinfektivna epidemija”. To je metoda izbora velikog broja žena pogotovo u našoj sredini. Povodom sve glasnijih zahtjeva za pooštravanjem zakonskih odredbi u vezi sa prekidom trudnoće autori analiziraju metode prekida trudnoće, komplikacije, te rizične grupe žena u pogledu njegovog prihvatanja kao metode planiranja porodice.
 Incidenca arteficijalnog abortusa u svijetu nije tačno poznata, ali se predpostavlja da ih se godišnje izvrši preko 100 miliona ili 60 na 100 porođaja (2). Prema zadnjim podacima za BiH 1989. godine odnos broja porođaja i abortusa je bio 66,1:100 (3). U toku rata broj abortusa u odnosu na broj porođaja je dostigao najveću vrijednost 1993. godine: 69:100 (4). U zadnje vrijeme ima se utisak da je taj odnos poboljšan ali to ne treba da nas zadovolji jer je broj prekida trudnoća i dalje visok."

Arabella Magazin:

Kako zakon tumači  namjerni prekid trudnoće?

Prof. dr. Adem Balić: "Živimo u vremenu kada se mnoge stvari mijenjaju, pa smo tako svjedoci i sve češćih zahtjeva za pooštrenjem kriterija za namjerni prekid trudnoće. Zakon po kome se sada postupa, preuzet je iz bivše Jugoslavije, star je 25 godina, tačnije od 1977. god., i jedan je od najliberalnijih u Evropi. Za prekid trudnoće dovoljan je samo pismeni zahtjev trudne žene zdravstvenoj organizaciji koja ima organizovanu zdravstvenu zaštitu žena. 


Zahtjevu se neće udovoljiti ako je trudnoća veća od 10 nedjelja ili ako bi se prekidom trudnoće moglo ugroziti njeno zdravlje ili život. Ako je trudnoća veća o takvom zahtjevu odlučuje Komisija prvog stepena. Na Odluku Prvostepene komisije može se uložiti prigovor Drugostepenoj komisiji čija je odluka konačna. Zakonom nije dozvoljen prekid trudnoće preko 20 nedjelja. "

Arabella Magazin:
Zbog čega je abortus najgori vid planiranja porodice?

Prof. dr. Adem Balić"Razlozi su višestruki ali se grubo mogu podijeliti na dvije grupe etički i zdravstveni. Da li su u pravu oni koji ginekologe nazivaju ubicama? Mnoge su rasprave vođene na temu kada postaje život, kada se formira individua, ličnost. Neki su to povezivali sa oplodnjom tj. sa spajanjem muške i ženske polne ćelije, drugi sa prvim pokretima ploda koje osjeti majka, treći sa momentom rođenja. Analogno činjenici da život prestaje sa prestankom moždane aktivnosti savremeni stav je da se početkom života smatra početak moždane aktivnosti, a time i svega ostalog što iz tog proizlazi."Nauka je dokazala da u prvih šest nedjelja nema razlike između zametaka, te da ona nastaje u sedmoj nedjelji trudnoće, tačnije 14 dana po izostanku menstruacije, pojavom moždane aktivnosti. Tada se javljaju i prvi znaci periferne nervne aktivnosti pa je sasvim realno očekivati da embrij u tom periodu počinje osjećati i bol. Prema tome, prekid trudnoće do sedam nedjelja tj. kada je embrij manji od 12 mm mogao bi se porediti sa bilo kojim drugim operativnim zahvatom prilikom kojeg se odstranjuje neki živi organ ili dio tijela kao npr. zub, slijepo crijevo, krajnici, uterus, jajnik. 

Arabella Magazin:
Možete li reći nešto o komplikacijama vezanim za abortus?

Prof.dr. Adem Balić: " Komplikacije u vezi sa namjernim pobačajem mogu biti rane i kasne. Rane komplikacije su one koje nastanu u toku samog zahvata i u prvih 30 dana nakon njega. Komplikacije koje se mogu desiti u toku same intervencije su prije svega traume kao što su: perforacija uterusa, laceracija grlića, zatim krvarenja i komplikacije anestezije. Ostale komplikacije obuhvaćaju produžena krvarenja uzrokovana zaostalim placentnim tkivom, hipotonijom uterusa ili upalama materice ili jajnika.

 Osim navedenih postoji i niz vrlo opasnih ranih komplikacija karakterističnih za prekid trudnoće u drugom trimestru. Upotreba hipertoničnog rastvora NaCl može uzrokovati hipernatrijemiju i nekrozu tkiva praćenu sa infekcijom. U postoperativnom periodu nakon histerotomije mogu se javiti i neke druge komplikacije kao što su: endometrioza, tromboflebitis, plućna embolija i diseminovana intravaskularna koagulacija. "

Arabella Magazin:
Da li bi trebalo zabraniti prekit trudnoće kao metodu  planiranja porodice?

Prof.dr. Adem Balić: "Pokretanje pitanja zabrane prekida trudnoće u mnogim zemljama je naišlo na veliko negodovanje naročito žena. Ženski pokreti su protiv zabrane abortusa jer je po njima uterus dio ženskog tijela, kao što je to i zub, krajnik ili “slijepo crijevo” i ženino je pravo da odlučuje o tome. Međutim, postavlja se i pitanje šta je sa “sadržajem uterusa” –jer on nije samo ženin. Drugi se pitaju: Ko to osim Boga ima pravo da odlučuje o životu i smrti? I kod nas su sve češći zahtjevi za pooštravanjem kriterija za odobravanjem legalnog pobačaja ili čak za njegovom zabranom. Ni je li prekid trudnoće prevelik luksuz za zemlju koja je u ratu izgubila 200 hiljada ljudi i koja ima rastući problem sa bračnom neplodnošću?"

Arabella Magazin:
Za kraj razgovora recite nam koje su to rizične grupe kada je u pitanju abortus?

Prof.dr. Adem Balić: " U pogledu korištenja namjernog prekida trudnoće u svrhu kontrole rađanja izdvojićemo tri rizične rizičnih grupe: 1. adolescentice, 2. žene u prvoj godini nakon porođaja i 3. žene reproduktivne dobi koje su ispunile svoju želju za potomstvom.Razgovarala

Daniela Čomić


Instagram